Haber Detayı
12 Kasım 2019 - Salı 11:11 Bu haber 917 kez okundu
 
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR  GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 


Akaryakıt (400000 Litre Motorin (Euro Diesel) ve 5000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/571893

 

1-İdarenin

a) Adı

:

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YENI MAHALLE YUNUS EMRE CADDESI NO: 6 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

c) Telefon ve faks numarası

:

4562131031 - 4562131244

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt (400000 Litre Motorin (Euro Diesel) ve 5000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akaryakıt (400.000 Litre Motorin (Euro Diesel) ve 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akaryakıt Ürünü; ATOS sistemine dahil olup; yaklaşık 100 (yüz) adet araca monte edilecek olan ATC (Araç Tanıtma Cihazı) ile akaryakıt istasyonundan yada idarenin istemesi halinde Gümüşhane İl Özel İdaresi Akaryakıt Ambarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin; 1- Akaryakıt ürününü; İl Özel İdaresi Akaryakıt Ambarına teslimini istemesi halinde, ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde idareye peyderpey teslim edilecektir, 2- Akaryakıt ürününü; ATOS sistemine dahil olup, tüm araçlara monte edilecek olan ATC ile alınmasını istemesi halinde, 20 (yirmi) iş günü içerisinde söz konusu ATC' lerin araçlara montaj işlemi tamamlanacak ve araçlar akaryakıt istasyonundan 30.01.2021 tarihine kadar 7/24 akaryakıt alımı yapabilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2019 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Gümüşhane İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin, 04.12.2013  tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu' nun 3. maddesine göre alınması zorunlu Lisans Belgeleri vermeleri zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde her türlü akaryakıt ve madeni yağ temini işi.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: AKARYAKIT, SATIN, ALINACAKTIR, , GÜMÜŞHANE, İL, ÖZEL, İDARESİ, DESTEK, HİZMETLERİ, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı