Haber Detayı
07 Şubat 2020 - Cuma 10:36 Bu haber 697 kez okundu
 
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ KANTİN-KAFETERYA-ÇAY OCAĞININ KİRALAMA İHALESİ İLANI
RESMİ İLAN Haberi
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ KANTİN-KAFETERYA-ÇAY OCAĞININ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Gümüşhane Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ve hazinenin özel mülkiyetindeki alan 2 (İki)
yıllığına kiraya verilecektir.
1) İdarenin:
Adı :Gümüşhane Devlet Hastanesi
Adres :Hasanbey Mah.Daltaban Semti /Gümüşhane
Telefon :0 456 213 15 56 Faks: 0 456 213 30 77
2) Kiraya Verilecek Taşınnıazın
Niteliği : Kantin-Çay Ocağı
Yeri : Gümüşhane Devlet Hastanesi
Miktarı : 90 m² 'si kapalı -140 m²’si açık olmak üzere toplam 230 m²
Kiralama Süresi : 24 ay
3)Şartaame ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Alınacağı veya Görülebileeeği:
Şartname ve ekleri (ihale dokümanı) Gümüşhane Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebileceği gibi, ihaleye iştirak edecek
isteklilerin 100,00 TL tutarı Halk Bankası Gümüşhane Şubesinde bulunan TR2400 0120 0938
1008 0500 0060 numaralı hesaba yatırarak ihale dokümanını almaları gerekmektedir.
4)İhalenin:
Yapılacağı Yer :Gümüşhane Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
Tarih ve Saati :18.02.2020 / Saat14:00
İhale Usulü : Kapalı Teklif
Yıllık Tahmini Bedel: 168,000,00 TL.
İsteklilerce Yatırılacak Geçici Teminat Tutarı : 25.200,00 TL ( Tahmini Bedenin 15 'i )
5)İsteklilerce SunuIması Gereken Belgeler:
5.1-Tebligat için Türkiye de gösterilen adrese ilişkin belge (ikametgah ilmuhaberi).
5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
5.2..1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili
meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5,2..2- Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi
odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğini odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
b)Tüzel kişi olması halinde ilgisine göm tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten en son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesînde bolmmıaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza Sirküleri
5.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vehaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.5- Geçici Teminatın Gümüşhane Devlet Hastanesinin Halk Bankası Gümüşhane Şubesinde
bulunan TR2400 0120 0938 1000 0500 0060 hesabına yatırıldığını gösterir makbuzlar veya 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi kapsamında belirtileri ve teminat olarak kabul edilecek
diğer değerlere (teminat mektubu,devlet iç borçlanma senetleri gibi) ilişkin belgeler teklif kapsamında
sunulacaktır.
5.6-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair öelge
5.7- İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, Bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan
mesleki faaliyetlerden men edilmediğine dair belge.
5.8- İlgili Meslek Odasından alınacak Kantin işletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi veya çay ocağı,
kantin, pastane, büfe, lokanta işletme belgesi
6) Diğer Hususlar:
6.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilenler ile Daha önce Hazineye ait
kantin/ büfe/çay ocağı kiralayıp kira borçlarını ödemeyenlerin ihaleye katılması yasaktır. Bu
yasaga rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale edilmiş ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı; bu
ihlalin sözleşme yapıldıktan sonra fark edilmesi durumunda sözleşme feshedilerek kesin teminat
gelir kaydedilecektir.
6.2-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.istekliler dosya ve belgeleri ihale tarih ve saatine
kadar Komisyona vereceklerdir.istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon
Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderebilirler. Ancak postadaki gecikmeden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.
6.3-ihaleye,sözleşmeye ve taahhüdün gerçekleştirilmesine ait bütün vergi,resim ve harçlarla
sözleşme giderleri müşteriye aittir.
6.4-Teklif kapsamında sunulması gereken tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir

Kaynak: Editör:
Etiketler: GÜMÜŞHANE, DEVLET, HASTANESİ, KANTİN-KAFETERYA-ÇAY, OCAĞININ, KİRALAMA, İHALESİ, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı