Haber Detayı
16 Mayıs 2019 - Perşembe 10:49 Bu haber 368 kez okundu
 
GÜMÜŞHANE E Tipi Kapali Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüftü Adalet Bakanlığa
RESMİ İLAN Haberi
GÜMÜŞHANE E Tipi Kapali Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüftü Adalet Bakanlığa

Motorin Biodizel İhtiva Eden ( Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi Montajlı ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/231106

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Arzular Beldesi Atatürk Caddesi No :5 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası

:

4562522156 - 4562522155

c) Elektronik Posta Adresi

:

kemalettin.aytemur@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20.000 LT. Motorin Biodizel İhtiva Eden
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) gün sonra satın alınan akaryakıt Atos yardımıyla Yükleniciye ait veya Yüklenicinin bağlı olduğu dağıtım şirketinin bünyesinde Türkiyede bulunan akaryakıt istasyonlarından ve Teknik şartnamede belirtilen Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Resmi Araçlarının Depolarına İhtiyaç Duyuldukça Litre Üzerinden sözleşme imzalandıktan 1 yıla (365 gün) kadar vermeye Yükümlüdür.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Bürosu Arzular Beldesi Atatürk caddesi /Gümüşhane

b) Tarihi ve saati

:

23.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,

2- İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gümüşhane Muhasebe Müdürlüğüne Yatırılarak Dekont karşılığı E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambarı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Bürosu Arzular Beldesi Atatürk caddesi /Gümüşhane adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: GÜMÜŞHANE, E, Tipi, Kapali, Açık, Ceza, infaz, Kurumu, Müdürlüftü, Adalet, Bakanlığa,
Yorumlar
Haber Yazılımı