Haber Detayı
28 Temmuz 2018 - Cumartesi 13:12 Bu haber 1612 kez okundu
 
KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 101 ŞUBE (GÜMÜŞHANE) ŞEFLİĞİNE AİT YOLLARDA DÜŞEY İŞARETLEME, HENDEK BAKIMI, SANAT YAPILARI TEMİZLİĞİ, YAMA VB İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DİĞER Haberi
KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 101 ŞUBE (GÜMÜŞHANE) ŞEFLİĞİNE AİT YOLLARDA DÜŞEY İŞARETLEME, HENDEK BAKIMI, SANAT YAPILARI TEMİZLİĞİ, YAMA VB İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 101 ŞUBE (GÜMÜŞHANE) ŞEFLİĞİNE AİT YOLLARDA DÜŞEY İŞARETLEME, HENDEK BAKIMI, SANAT YAPILARI TEMİZLİĞİ, YAMA VB İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihak edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası               : 2018/378724 1-İdarenin a)Adresi                                          : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZLI MEVKİİ 61310                                                                        AKÇAABAT/TRABZON -b)Telefon ve faks numarası       :4624555000-4624555083 c)Elektronik Posta Adresi              :boll0@kgm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adres                                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı                 : 500 ton asfalt yaması yapılması işçiliği, 40 km kenar, refüj ve kafa                                                                             hendeklerinin temizliği, 2000 ton binder, bakım binderi ve aşınma                                                                           tabakası nakli, 300 dekar yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta                                                                                   refüjlerde temizlik yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                      şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                              : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 101 Şube (Gümüşhane) Şefliğine ait                                                                       Devlet Ve İl Yolları c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi                                                                            yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- İhalenin a)Yapılacağı yer                            : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı 61310                                                                  Mevkii Akçaabat/TRABZON b)Tarihi ve saati                           : 08.08.2018- 10:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG yer alan A.V.GRUP :KARAYOLU İŞLERİ (ALT YAPI+ÜST YAPI) veya ihale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3'üncü maddesine istinaden " Rutin Bakım Onarım, Kar ve Buzla Mücadele Yapılması " benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü veya MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 460 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (İhale Doküman Bedeli Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 I 002 534 392 540 335 021 hesabına yatırılacaktır adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Gümüşkoza
Etiketler: KARAYOLLARI, 10, BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ,, 101, ŞUBE, (GÜMÜŞHANE), ŞEFLİĞİNE, AİT, YOLLARDA, DÜŞEY, İŞARETLEME,, HENDEK, BAKIMI,, SANAT, YAPILARI, TEMİZLİĞİ,, YAMA, VB, İŞLERİNİN, YAPILMASI, İŞİ, KARAYOLLARI, 10.BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı