Haber Detayı
12 Mayıs 2020 - Salı 10:32 Bu haber 1907 kez okundu
 
KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(GÜMÜŞHANE) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
RESMİ İLAN Haberi
KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR  İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(GÜMÜŞHANE) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 


2020-2021 YILI YAKACAK DÖNEMİ ISINMA AMAÇLI (TİP-1) 465 TON KÖMÜR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/233310

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(GÜMÜŞHANE) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

YENİ MAHALLE KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO:18/1 29100 MERKEZ GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

c) Telefon ve faks numarası

:

4562135122 - 4562135701

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2020-2021 YILI YAKACAK DÖNEMİ ISINMA AMAÇLI (TİP-1) 465 TON KÖMÜR ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

465 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İHALE DOKÜMANININ EKİ OLAN TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİ VE TESLİM YERİ MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İHALE DOKÜMANIN EKİNDE BULUNAN "KÖMÜR TESLİM YERLERİ, MİKTAR VE MESAFELERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE"DE BELİRTİLEN BİRLİKLERE, BELİRTİLEN MİKTARLARDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜNDEN BİR SONRAKİ GÜN.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.06.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İTHALATCILARIN "İTHALATÇI KAYIT BELGESİ"NİN,
ÜRETİCİLERİN "UYGUNLUK İZİN BELGESİ"NİN,
DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ "DAĞITICI KAYIT BELGESİ"NİN,
SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ "KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ"NİN ASLI/ASLININ İDARE VEYA  NOTERCE ONAYLI SURETİNİ, İHALE AŞAMASINDA TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNMALARI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1. İTHALATÇILAR İÇİN; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ,

2. ÜRETİCİLER İÇİN; UYGUNLUK İZİN BELGESİ,

3. DAĞITICILAR İÇİN; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ, 

4. SATICILAR İÇİN; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ  İLE KATILABİLİRLER.

İSTEKLİLER, BU BELGELERİN ASLINI/ İDARE TARAFINDAN "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" ŞEKİLDE ŞERH DÜŞÜLEN SURETLERİNİ VEYA ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİNİ VERMEK ZORUNDADIR. AYRICA YÜKLENİCİLER SATIŞ İZİN  BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ VEYA YERLİ KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİNİN ASLINI VEYA ASLI İDARECE  GÖRÜLMÜŞTÜR ONAYLI SURETİNİ MUAYENE AŞAMASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. İTHALATÇILAR İÇİN; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ, 

2. ÜRETİCİLER İÇİN; UYGUNLUK İZİN BELGESİ,

3. DAĞITICILAR İÇİN; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ,

4. SATICILAR İÇİN; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ  İLE KATILABİLİRLER.

İSTEKLİLER, BU BELGELERİN ASLINI/ İDARE TARAFINDAN "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" ŞEKİLDE ŞERH DÜŞÜLEN SURETLERİNİ VEYA ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİNİ VERMEK ZORUNDADIR. AYRICA YÜKLENİCİLER SATIŞ İZİN  BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ VEYA YERLİ KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİNİN ASLINI VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR  ONAYLI SURETİNİ MUAYENE AŞAMASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: KATI, YAKIT, (KÖMÜR, ), SATIN, ALINACAKTIR, , İL, JANDARMA, KOMUTANLIĞI(GÜMÜŞHANE), İÇİŞLERİ, BAKANLIĞI, JANDARMA, GENEL, KOMUTANLIĞI,
Yorumlar
Haber Yazılımı