Haber Detayı
09 Ekim 2019 - Çarşamba 11:05 Bu haber 987 kez okundu
 
KELKİT KANATLI ÜRETİM İSTASYONU MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
RESMİ İLAN Haberi
KELKİT KANATLI ÜRETİM İSTASYONU MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

 


Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu Makine ve Teçhizat Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/501431

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mah. Aydındoğan Küme Evleri Aydın Doğan Cad. 4/2 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası

:

4562132207 - 4562132254

c) Elektronik Posta Adresi

:

gumushane@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet DSLR Fotoğraf Makinesi Bady(Yedek Batarya+Hafıza Kartı), 3 Adet Uzak Mesafe Çekim Kompak Dijital Fotoğraf Makinesi(Yedek Batarya+Taşıma Çantası+Hafıza Kartı), DSLR Fotoğraf Makinesi Tepe Flaşı, 4 Adet Tripot, 1 Adet Kart Okuyucu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 15 günlük sözleşme süresi içerisinde talep edilen mallar İdareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

18.10.2019 - 16:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktı

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: KELKİT, KANATLI, ÜRETİM, İSTASYONU, MAKİNE, VE, TEÇHİZAT, ALIMI, , TARIM, VE, ORMAN, BAKANLIĞI, GÜMÜŞHANE, DKMP, İL, ŞUBE, MÜDÜRLÜĞÜ, DÖNER, SERMAYE, İŞLETMESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı