Haber Detayı
24 Mart 2018 - Cumartesi 11:50 Bu haber 1025 kez okundu
 
PROPAN LİKİT PETROL GAZI(LPG) ALIMI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
DİĞER Haberi
PROPAN LİKİT PETROL GAZI(LPG) ALIMI  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12 Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Şube Müdürlüğü Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu Isıtma Sisteminde kullanılmak üzere Propan Likit Petrol(LPG) Gazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/140599   1-İdarenin a) Adresi : İnönü Mah. Aydındoğan Küme Evleri Aydın Doğan Cad. 4/2 29000 GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE b) Telefon ve faks numarası : 4562132207 - 4562132254 c) Elektronik Posta Adresi : gumushane@ormansu.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 7000 Litre Propan Likit Petrol Gazı(LPG) alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu c) Teslim tarihi : 7000 Litre gaz, 2 veya 3 seferde, 400 gün içerisinde alınacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12.Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Şube Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : 05.04.2018 - 14:30 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1.İstekli bir Akaryakıt ve  Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Pİyasası Düzenleme Kurulundan(EDPK) alınmış dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli sureti. 2.İstekli bir Akaryakıt ve  Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, Enerji Pİyasası Düzenleme Kurulundan(EDPK) alınmış bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli sureti. 3.İstekli bir Akaryakıt ve  Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair   bayilik yazısı veya sözleşmeinin aslı veya noter tasdikli sureti. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: Satın alınacak ürüne ait TSE 2178'e uygunluk belgesi veya ulusal/uluslararası akredite resmi/bağımsız kuruluşlar tarafından TSE 2178'e göre düzenlenen kontrol veya test raporları teklif mektubu ekinde idareye sunulacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12.Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12.Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Gümüşkoza
Etiketler: PROPAN, LİKİT, PETROL, GAZI(LPG), ALIMI, , ORMAN, VE, SU, İŞLERİ, BAKANLIĞI, GÜMÜŞHANE, DÖNER, SERMAYE, İŞLETMESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı